Alla artiklar av Tommy Andersson

Efter Europa eller Europa först?(2)
Claus Leggewies Europa zuerst!

Av Tommy Andersson
Medan Tommy Andersson i sin föregående artikel främst tog upp Ivan Krastevs essä After Europe, presenterar han här Claus Leggewies ambitiösa och väl underbyggda Europa zuerst! en läsvärd bok inte minst för de utförliga resonemangens och den framtidstillvända diskursens skull  __________ Claus Leggewie är professor vid universitetet i Giessen med inriktning på…

Efter Europa eller Europa först? (1)
Ivan Krastev – After Europe

Av Tommy Andersson
Tommy Andersson tar i två artiklar upp böcker som båda behandlar problem i vår europeiska samtid, men med delvis olika perspektiv. Här först Ivan Krastevs After Europe som lyfter fram flyktingkrisen som vår Europapolitiska ödesfråga och i en senare artikel Claus Leggewies Europa zuerst! som istället utgår från president Macrons signaler om förnyelse…

Homeros och konsten att berätta

Av Tommy Andersson
Den tyske grecisten Jonas Grethlein diskuterar i en ny bok, Die Odyssee. Homer und die Kunst des Erzählens, berättargreppen i Odysséen, den västerländska litteraturens urepos och Tommy Andersson finner boken vara en både bärkraftig och inspirerande undersökning om Odysséens berättande i synnerhet och om narratologiska frågor i allmänhet. _________ Det…

Ut ur skuggan?
Charlotte Wiedemann – Der neue Iran

Av Tommy Andersson
Iran har ofta med rätta beskrivits som en diktatur hopplöst försjunken i religiös fanatism. Charlotte Wiedemann menar i boken Der neue Iran att den bilden av landet inte längre fångar de senaste årens stora förändringar. Dagens Iran har inte längre så mycket gemensamt med Khomeinis republik, utan är mer pragmatiskt…

Caesars galliska krig i nytt ljus
Markus Schauer – Der gallische Krieg

Av Tommy Andersson
I vår tid av ”alternativa fakta” visar den tyske latinisten Markus Schauer i en ny bok hur redan Caesar med sin bok om det galliska kriget, De bello gallico, med medvetna litterära stilgrepp sökte övertyga de politiska motståndarna om hans egen förträfflighet och blidka dem där han varit självsvåldig. De bello…

Özgürüz
Det frihetliga Turkiets röst

Av Tommy Andersson
Pressfriheten står i dag under hårt tryck från många håll och i många länder – och illavarslande nog nu till och med i det stora land som oftast och mest självhyllande brukar framställa sig som frihetens hemvist på jorden. Men det land som för närvarande genomgår de kanske mörkaste förändringarna…

Navid Kermani
Sozusagen Paris

Av Tommy Andersson
Vad är kärleken för någonting? Det är frågan bakom romanen Sozusagen Paris, det senaste skönlitterära verket av Navid Kermani, ständigt aktuell som debattör, forskare, reportageförfattare eller just nu som romanförfattare. Förra året belönades han med Tysk bokhandels fredspris, och på senare tid har han även förts fram som en tänkbar…

Europas språkvärld igen

Av Tommy Andersson
Peter Landelius genomtänkta och välformulerade replik på min artikelserie Europas språkvärld hade förtjänat en betydligt snabbare reaktion än vad jag förmått prestera, men även om jag nu är sent ute önskar jag ändå utnyttja möjligheten till en uppföljning. Kanske är tonen i mina artiklar ställvis väl entusiastisk, men jag vill…

David Gelernter – The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness

Av Tommy Andersson
Har människan en chans mot maskinerna? Ja, kanske ändå. I sin nya bok, The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness, behandlar David Gelernter det mänskliga medvetandet på ett sätt som i fråga om idérikedom leder tankarna till internetpionjären Jaron Lanier, som presenterats på Dixikon tidigare. Gelernter är professor…

Europas språkvärld IV
Språkkunskaper som europeiskt medborgarideal och våra egna möjligheter

Av Tommy Andersson
I föregående artikel berördes dels konsekvenserna av språkrelaterade beslut fattade av stater, organisationer och socialt framgångsrika grupper, dels språkundervisningen i skolan. Undervisningens villkor är avgörande för att stärka kunskaperna men vi kan också göra en hel del själva. __________ I sin egen argumentation för språkinlärning går Jürgen Trabant i sin…

Europas språkvärld III
Lost in translation. Om glottofagi, översättning, och språkinlärning

Av Tommy Andersson
I föregående artikel i denna serie diskuterades språklig dominans, både historiskt och i vår tid genom engelskans – eller ”globalesiskans” utbredning. Här fortsätter Tommy Andersson sin serie med att diskutera dess påverkan också på språkstudiernas och översättningens område _____________ Hur ska man förstå mekanismerna bakom ett språks utbredning framför andra…

Europas språkvärld (II) Globalesiska – språklig dominans då och nu

Av Tommy Andersson
Med utgångspunkt i frågan Vad händer med våra språk i en globaliserad värld? behandlade Tommy Andersson i föregående avsnitt dels språkets generella betydelse för individen och civilisationen, dels den flerspråkiga situationen i Europa. Här fortsätter nu diskussionen om globaliseringens positiva och negativa inverkan på språken. Andra delen i en längre…

Europas språkvärld (I)
Våra språk i globaliseringens tid

Av Tommy Andersson
Första delen av en längre essä av Tommy Andersson om Europas språkvärld Den yttersta förutsättningen för vår globaliserade värld är människans förmåga att kommunicera över mycket stora avstånd. Globaliseringen har åtminstone sedan antiken varit en potentiellt möjlig samhällsutveckling, men det är först genom de gångna tvåhundra årens allt snabbare allmäntekniska…

En orientalist för vår tid
Tysk bokhandels fredspris till Navid Kermani

Av Tommy Andersson
I juni meddelades att Tysk bokhandels fredspris 2015 tilldelats orientalisten Navid Kermani som [citat]en av de viktigaste rösterna i vårt samhälle, som mer än någonsin tidigare måste bemöta människor med vitt skilda erfarenhetsvärldar och helt olika nationell och religiös bakgrund, för att möjliggöra ett fredligt liv tillsammans byggt på mänskliga…

Katja Petrowskaja – Vielleicht Esther

Av Tommy Andersson
Bland höstens översättningar till svenska återfinns Katja Petrowskajas hyllade debutbok Vielleicht Esther om hennes sökande efter den egna släktens rötter i nittonhundratalets Östeuropa, ett verk som då det utkom i Tyskland väckte mycket stor uppmärksamhet. Det intensiva intresset berodde främst på det starka innehållet, men också på att Petrowskaja skapat…

Dagbok från en tidsresa
Anne Weber – Ahnen

Av Tommy Andersson
Den som ibland besöker Dixikon gör så av många goda skäl. Ett av de främsta är för många läsare tidskriftens vilja att vara ett forum för »böcker på andra språk än svenska« för den som intresserar sig för »europeisk litteratur, kultur- och samhällsliv«, som det heter under rubriken Om Dixikon…

Macht in der Mitte – Tysklands nya roll i Europa

Av Tommy Andersson
Med Macht in der Mitte är statsvetaren Herfried Münkler tillbaka med en dagsaktuell långessä om EU:s och Tysklands specifika roll i den globala politiska kontexten. Bokens undertitel, ”Tysklands nya uppgifter i Europa”, ger en antydan om dess ärende. Det geostrategiska läget i dagens Europa är ett helt annat än för…

Uwe Johnson – en resa Frauke Meyer-Gosau – Versuch eine Heimat zu finden. Eine Reise zu Uwe Johnson

Av Tommy Andersson
Nya böcker om Uwe Johnsons författarskap är inte så vanliga som hans verk egentligen förtjänar. Avhandlingar skrivs ändå i ämnet och det livaktiga Uwe Johnson-sällskapet står för en årsbok och återkommande litterära arrangemang i hans uppväxtlandskap Mecklenburg-Vorpommern. I…

Václav Havel i helfigur
Michael Žantovský – Václav Havel: A Life

Av Tommy Andersson
När Václav Havel utsågs till Tjeckoslovakiens förste demokratiske statschef efter kommunismens fall hösten 1989, slogs också portarna upp till en hoppingivande demokratisk framtid. Frihetskampen hade till sist krönts med framgång efter trägen strävan, som nu beskrivs i biografin Václav Havel: A Life. Där lämnar Tjeckiens Londonambassadör Michael Žantovský, mångårig vän…

Idioten i Uckermark
Botho Strauss – Herkunft

Av Tommy Andersson
En av de viktigaste författarna inom den samtida tyska litteraturen har bytt de stora städernas konstnärs- och författarkretsar mot ett tillbakadraget liv på landsbygden nordost om Berlin, där den självvalda isoleringen fått många att se honom som den…

Vem äger framtiden?
Tysk bokhandels fredspris till Jaron Lanier

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON Sedan 1950 delar Tysk bokhandel varje höst ut sitt prestigefyllda fredspris till en person som ”genom sin verksamhet på litteraturens, vetenskapens eller konstens område i hög grad bidragit till att förverkliga fredstanken”. Priset instiftades i ett…

Martin Amis – The Zone of Interest

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON Martin Amis senaste roman The Zone of Interest handlar kort sagt om kärlek med förhinder. Med handlingen förlagd till Tredje riket och det fiktiva nazistiska koncentrationslägret Kat Zet är förhindren inte enbart av emotionell natur,…

Första världskriget
Hirschfeld & Krumeich – Deutschland im ersten Weltkrieg

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON Den senaste tidens många böcker och audiovisuella produktioner om första världskriget kan knappast ha undgått någon. De flesta verk kommer från den engelskspråkiga världen, där Christopher Clarks The Sleepwalkers och Max Hastings Catastrophe – Europe…

Bosnienkriget ur barnets perspektiv
Martin Kordic – Wie ich mir das Glück vorstelle

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON Bosnienkriget, som rasade mellan 1992 och 1995, ligger nu så långt tillbaka i tiden att det börjat bearbetas i litterär form. Inom den tyskspråkiga litteraturen har ämnet tagits upp i åtminstone tre romaner på senare…

Karl den store – tro, våldsmakt och kunskapstörst

Av Tommy Andersson
AV TOMMY ANDERSSON Den 28 januari i år ringde kyrkklockorna i Aachen för att högtidligt påminna om Karl den stores dödsdag 814, och för att inleda det så kallade Karlsåret som är vigt…

Demokratins lott

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON Med jämna mellanrum blir frågan om de demokratiska styrelseformerna och deras legitimitet föremål för debatt, och för tillfället tycks vi befinna oss i en period av särskilt intensiv diskussion. Ett par svenska exempel från senare tid…

Thomas Bernhard lever!
Alexander Schimmelbusch – Die Murau-Identität

Av Tommy Andersson
Av TOMMY ANDERSSON I år är det 25 år sedan Thomas Bernhard knappt sextio år gammal gick ur tiden. Denne egensinnige och högt begåvade författare var då – särskilt utomlands – en uppburen konstnär, men samtidigt en…